Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

 • Basiskompetanse
 • Selvutvikling "Våge å være meg".
 • Kurs og foredrag.
 • Livs-og karriereveiledning.

  

Tekst fra Kompetanse Norge

Hva er grunnleggende ferdigheter i regning?

Å kunne regne er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger. Dette innebærer å være trygg på hvilke regnearter og hvordan de skal brukes i ulike situasjoner, både på jobb, samfunnsliv og opplæring. Gode regneferdigheter vil si å løse oppgaver og vurdere hva svarene betyr i reelle situasjoner. Gode regneferdigheter stiller også krav til vurdering av nøyaktighet.

Inndeling i nivåer

Læringsmålene i regning er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke regning som verktøy i ulike situasjoner.

NIVÅ 1

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 1 innebærer at en forstår enkel matematisk informasjon i hverdagen, og tar i bruk enkel regning i kjente sammenhenger med og uten hjelpemidler.

NIVÅ 2

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 2 innebærer at en forholder seg aktivt til matematisk informasjon, bearbeider informasjonen og bruker regning i ulike situasjoner.

NIVÅ 3

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 3 innebærer at en forstår og bruker matematisk informasjon. En skal bruke sin kunnskap til å gjøre egne vurderinger, og kunne kommunisere og presentere matematisk informasjon i ulike sammenhenger.

LÆRINGSMÅL IREGNING

Læringsmål nivå 1

TALL

På dette nivået skal en kunne

 • bruke posisjonssystemet for hele tall

 • bruke enkel addisjon og subtraksjon i kjente sammenhenger

 • bruke enkle prosenter som 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, desimaltall som 0,25, 0,5, 1,5 og brøker som 1/4, 1/3 og 1-2

 • bruke overslagsregning med enkle tall og vurdere svar

 • foreta opptelling og sammenlikne tall

 • bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelse

 • doble og halvere hele tall

 • betjene enkle operasjoner på kalkulator

 • fylle inn data i et ferdig oppstilt regneark

  MÅLING OG GEOMETRI

  På dette nivået skal en kunne

 • bruke grunnleggende enheter for lengde, areal, volum, vekt, temperatur, tid og vinkler i konkrete

  situasjoner

 • kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale geometriske figurer

 • bruke passende måleutstyr i ulike situasjoner

 • lese enkle tabeller, bruksanvisninger og kart

 • sjekke resultater og vurdere kostnader opp mot hverandre

  STATISTIKK

  På dette nivået skal en kunne
  • samle, sortere, notere og illustrere data med tabeller og søylediagram, og kommentere illustrasjonene • lese og forstå enkle diagrammer
  • lage enkle diagrammer i regneark

  Læringsmål nivå 2

  TALL

  På dette nivået skal en kunne

  • bruke grunnreglene for addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon med hele tall, desimaltall og

   enkle brøker

  • bruke den lille multiplikasjonstabellen, og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner

  • multiplisere og dividere med 10 og 100

  • bruke posisjonssystemet for desimaltall

  • sammenlikne størrelsen til enkle brøker

  • sammenlikne størrelsen til desimaltall

  • beskrive sammenhengen mellom brøker, prosenttall og desimaltall

  • bruke overslagsregning ved hjelp av hoderegning

  • foreta enkel prosentregning

  • bruke avrundingsregler

  • gjøre enkle beregninger i regneark

page3image2465531392
MÅLING OG GEOMETRI

På dette nivået skal en kunne

 • foreta enkel omregning av enheter for lengde, areal, volum, vekt og tid

  • måle og regne ut omkrets og areal av enkle geometriske figurer

  • kunne forklare matematiske problemstillinger ved hjelp av skisser og eksempler

  • vurdere og finne praktiske løsninger på konkrete problemstillinger og anvende informasjon i en

   bruksanvisning eller arbeidstegning

  • bekrefte resultater ved overslagsregning

  • bruke målestokk

  • lese av et koordinatsystem

  • regne med fart og regne om mellom valutaer

   STATISTIKK

   På dette nivået skal en kunne
   • lese og tolke tabeller, diagrammer og grafer
   • regne ut gjennomsnitt for et enkelt tallmateriale
   • systematisere og presentere et tallmateriale med digitale hjelpemidler

   Læringsmål nivå 3

   TALL

   På dette nivået skal en kunne
   • regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker, prosent og promille
   • kjenne igjen og bruke begrepene prosentpoeng, prosentfaktor og promille i praktiske sammenhenger • gjøre beregninger rundt bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing.
   • bruke regneark til å sjekke budsjett opp mot regnskap og gjøre beregninger om eget forbruk.
   • undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing

   MÅLING OG GEOMETRI

   På dette nivået skal en kunne
   • bruke enkle formler for beregning av størrelser som omkrets, areal og volum
   • sammenlikne resultater, og foreta hensiktsmessige valg
   • bruke forholdsregning i praktiske situasjoner
   • bruke ulike måleinstrumenter i praktiske situasjoner og vurdere målemetoder, presisjon og måleusikkerhet

   STATISTIKK

   På dette nivået skal en kunne
   • bruke sannsynlighetsregning
   • tolke og vurdere gjennomsnitt av et tallmateriale • vurdere statistisk materiale kritisk og selvstendig

Regning i hverdagen

Regneferdigheter kan komme til uttrykk i voksnes hverdag i arbeidsliv, privatliv og opplæring. Eksemplene under er ment som nettopp eksempler. De er ikke uttømmende og må ikke forstås verken som obligatoriske eller avgrensende. I en opplæringssituasjon bør de tilpasses og suppleres med andre eksempler og situasjoner som er relevante for deltakerne.

Nivå 1

TALL

 • tolke og kontrollere regninger

 • forstå prislapper på ferdigpakkede varer

 • finne og sammenlikne kilopris på to varer

 • vurdere kostnader ved besøk i museum eller fornøyelsespark

 • forstå enkle arbeidsplaner

 • lese av egen lønnsslipp

 • lese av og finne informasjon i prislister

 • bruke kalkulator til å legge sammen store tall

 • lese avtaler i en kalender

 • doble en enkel matoppskrift

 • finne ny pris på vare som er nedsatt med 50 %

 • lese av en enkel rutetabell for kollektivtrafikk

  MÅLING OG GEOMETRI

  • lese av dagens temperatur
  • veie, måle og telle ved enkel matlaging
  • lese av dekktrykk
  • vurdere om man har nok ingredienser for å bruke i en enkel oppskrift • vurdere om en har nok materiale ved oppussing
  • lese og forstå angitte mengder i en varebeskrivelse
  • lese av måleutstyr som en bruker på jobben
  • måle rette vinkler i bygg og anleggsvirksomhet

  STATISTIKK

  • telle gjenstander på en effektiv måte
  • følge regler og bruke strategier for å spille yatzy • holde oversikt over materiellet til fotballaget
  • forstå enkle diagrammer i en avisartikkel
  • lese oversikt over omsetning for et år
  • lese oversikt over innkomne og utgående varer • telle opp og kontrollere en varebeholdning
  • fylle inn arbeidstidsskjema
  • fylle inn bestillingslister

  Nivå 2

  TALL

 • sammenlikne forskjellige priser på reiser
 • beregne tidsbruk for å planlegge en kinotur

 • gjøre overslag for å finne ut hva en skal betale i butikken

 • fylle inn riktig informasjon for en regning i nettbanken

 • regne ut tilbudspris der avslaget er gitt i prosent • forstå en lønnsslipp

 • sammenlikne priser ved bestilling av varer på nett • doble og halvere matoppskrifter

 • kunne bruke kalkulator til regne med prosentsette opp et enkelt budsjett i et regneark

MÅLING OG GEOMETRI

• anslå avstander på et turkart
• gjøre et overslag over mengde søppel for levering til søppelmottak
• gjøre overslag for mengde maling og materiell ved oppussing av et rom • planlegge en reise der flere kommunikasjonsmidler benyttes
• veksle og gi igjen penger ved kiosksalg i forbindelse med tilstelninger • vurdere fri høyde under bro eller i tunnel ut fra høyden på et kjøretøy • forstå en arbeidstegning og foreta nødvendige målinger i virkeligheten • regne ut gjennomsnittsfart når en kjenner tid og avstand
• slå opp i en kartbok

STATISTIKK

• tolke høyde- og vektkurver for barn
• tolke og vurdere diagrammer i aviser og annonser
• tolke et diagram som viser produksjonstall for en bedrift
• forstå en fraværsstatistikk
• lage og presentere et diagram i regneark basert på innsamlede tall

Nivå 3

TALL

 • velge mobilabonnement ut fra eget bruk
 • vurdere totale reisekostnader ved ulike reisemål opp mot hverandre

 • regne ut hvor mange prosent en vare er satt ned

 • regne ut ukelønn fra timelønn eller månedslønn fra årslønn

 • gjøre kostnadsoverslag ved store innkjøp

 • bruke kalkulator til å regne med brøker og desimaltall

 • bruke prosentfaktor for å beregne befolkningsvekst over tid

 • bruke regneark til å sette opp et månedlig husholdningsbudsjett og kontrollere opp mot et regnskap

MÅLING OG GEOMETRI

• vurdere næringsinnhold og energi i et måltid
• tilpasse en matoppskrift til antall porsjoner
• bruke forholdstall for å blande rengjøringsmidler
• beregne materialforbruk og kostnader i forbindelse med renovering • bruke koordinatsystemet og finne avstander på et kart
• lage en arbeidsskisse ved å bruke målestokk

STATISTIKK

• tolke og vurdere offentlige data om for eksempel helse, arbeidsløshet, kriminalitet og skole • vurdere om prisen på en tjeneste er over eller under gjennomsnittet
• vurdere tilbakebetaling av lån ut fra lånetid og rentefot ved bruk av ferdige tabeller
• beregne innkjøp av varer ut fra lagerbeholdning og omsetning

• legge inn tall i en rapport basert på produksjonstall for bedriften
• bruke sannsynlighet for å regne ut vinnersjansen i lotto eller andre spill

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn