Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

  • Basiskompetanse
  • Selvutvikling "Våge å være meg".
  • Kurs og foredrag.
  • Livs-og karriereveiledning.

  

cut/paste Kompetanse Norge

Hva er muntlige ferdigheter?

Å ha gode muntlige ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte. Det innebærer å bruke språkets alle virkemidler tilpasset ulike situasjoner i jobb samfunnsliv og i opplæring. Muntlige ferdigheter er vesentlige for å lære, å løse praktiske oppgaver, bidra med informasjon og få informasjon på en reflektert og kritisk måte. Gode muntlige ferdigheter stiller også krav til nøyaktighet og korrekthet.

Inndeling i nivåer

Læringsmålene i muntlige ferdigheter er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke muntlige ferdigheter som verktøy i ulike situasjoner.

NIVÅ 1

Muntlige ferdigheter på nivå 1 innebærer at en kommuniserer enkelt i kjente sammenhenger. En oppfatter hovedinnholdet i beskjeder og instruksjoner, og bruker enkle strategier for kommunikasjon.

NIVÅ 2

Muntlige ferdigheter på nivå 2 innebærer at en kommuniserer aktivt om temaer av interesse i kjente sammenhenger. En kan ivareta egne interesser og behov i hverdagen og videreutvikle egen muntlig kommunikasjon ut fra behov.

NIVÅ 3

Muntlige ferdigheter på nivå 3 innebærer at en kommuniserer fleksibelt og effektivt både i kjente og ukjente sammenhenger. En kan delta aktivt i meningsutveksling i offentlige og private sammenhenger, og ta ansvar i kommunikasjonen.

LÆRINGSMÅL I MUNTLIGE FERDIGHETER

Læringsmål nivå 1

Muntlige ferdigheter på nivå 1innebærer at en kommuniserer enkelt i kjente sammenhenger. En oppfatter hovedinnholdet i beskjeder og instruksjoner, og bruker enkle strategier for kommunikasjon.

KOMMUNIKASJONS- OG LÆRINGSSTRATEGIER

På dette nivået skal en kunne


• etablere en enkel samtale
• be andre gjenta det som er sagt hvis en ikke forstår
• be andre snakke saktere ved behov
• be om forklaring når noe er uklart
• signalisere interesse og forståelse i en samtale verbalt og ikke-verbalt

LYTTE OG RESPONDERE

På dette nivået skal en kunne


• lytte og respondere i en enkel samtale
• gjenkjenne vanlige høflighetsformer i ulike kontekster
• ta imot og følge opp enkle beskjeder og instruksjoner
• oppfatte sentral informasjon i en enkel beskrivelse
• lytte og respondere på enkle hverdagshistorier
• identifisere enkelt uttrykte følelser, meninger og behov i verbalt og ikke-verbalt språk

TALE OG KOMMUNISERE

På dette nivået skal en kunne


• bruke vanlige høflighetsformer og vanlige hilsningsfraser
• gi enkle beskjeder, forklaringer og instruksjoner
• gi uttrykk for behov i dagligdagse situasjoner
• ha en uttale som i liten grad hindrer kommunikasjonen
• fortelle om egen jobb, hverdagsliv og interesser
• svare på og stille enkle spørsmål om personlige forhold og emner en kjenner godt • delta i enkle samtaler i egen hverdag, jobb og opplæring

Læringsmål nivå 2

Muntlige ferdigheter på nivå 2 innebærer at en kommuniserer aktivt om temaer av interesse i kjente sammenhenger. En kan ivareta egne interesser og behov i hverdagen og videreutvikle egen muntlig kommunikasjon ut fra behov.

KOMMUNIKASJONS- OG LÆRINGSSTRATEGIER

På dette nivået skal en kunne

• starte og opprettholde samtaler i dagliglivet
• tilpasse i noen grad egen språkbruk til formelle og uformelle situasjoner i hverdagen • være bevisst egne kommunikative utfordringer
• tilpasse tempo og diksjon til mottaker og situasjon
• bruke strategier for å klargjøre og bekrefte felles forståelse
• bruke ulike strategier for å lære seg nye uttrykksmåter, ord og begreper

LYTTE OG RESPONDERE

På dette nivået skal en kunne

• reagere når man ikke har fått med seg vesentlig informasjon
• oppfatte relevant informasjon i formelle situasjoner
• få med seg informasjon av personlig interesse i aktuelle kommunikasjonskanaler

• lytte aktivt for å innhente informasjon av personlig interesse • lytte aktivt for å innhente informasjon for å løse et problem • tilpasse lyttingen og tilbakemeldingssignalene til situasjonen • forstå ulike språk- og dialektvarianter

TALE OG KOMMUNISERE

På dette nivået skal en kunne

• bruke sentrale fagord i egen hverdag
• uttrykke og argumentere for egne meninger og vise respekt for andres
• gi uttrykk for egne tanker, følelser og behov
• gi instrukser og forklaringer til relevante arbeidsoppgaver
• løse problemer og misforståelser som oppstår i kommunikasjonen
• gjøre avtaler og diskutere praktiske gjøremål på en klar og tydelig måte • uttrykke egne meninger om aktuelle temaer
• følge normer for formelle og uformelle samtalesituasjoner i egen hverdag • ta ordet og passe på at andre kommer til orde i samtaler og diskusjoner

Læringsmål nivå 3

Muntlige ferdigheter på nivå 3 innebærer at en kommuniserer fleksibelt og effektivt både i kjente og ukjente sammenhenger. En kan delta aktivt i meningsutveksling i offentlige og private sammenhenger, og ta ansvar i kommunikasjonen.

KOMMUNIKASJONS- OG LÆRINGSSTRATEGIER

På dette nivået skal en kunne


• lære seg nye faguttrykk og bruke dem i nye situasjoner
• ta i bruk varierte læringsstrategier tilpasset formål og situasjon
• tilpasse og oppfatte bruken av ikke-verbale signaler i kommunikasjonen • tilpasse egen språkbruk til ulike formelle og uformelle situasjoner
• tilpasse kommunikasjonsstrategi til mottaker, formål og sammenheng

LYTTE OG RESPONDERE

På dette nivået skal en kunne

• oppfatte indirekte uttrykte meninger, forventninger og holdninger
• oppfatte og forholde seg kritisk til informasjon fra ulike arenaer i samfunnet
• ta imot og respondere på positive og negative tilbakemeldinger på en konstruktiv måte • lytte og respondere på en fleksibel måte i formelle og uformelle situasjoner

TALE OG KOMMUNISERE

På dette nivået skal en kunne

• gi relevante bidrag og drive diskusjoner framover
• avbryte og endre samtaleemne på en passende måte
• gi positive og negative tilbakemeldinger til andre på en konstruktiv måte
• argumentere for egne synspunkter i formelle sammenhenger
• videreformidle kompleks informasjon på en hensiktsmessig måte
• gjennomføre planlagte presentasjoner
• reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper • lede og referere møter og diskusjoner

Muntlige ferdigheter i hverdagen

Muntlige ferdigheter kan komme til uttrykk i voksnes hverdag på ulike måter i arbeidsliv og samfunnsliv. Eksemplene under er ikke uttømmende og må ikke forstås verken som obligatoriske eller avgrensende.
I en opplæringssituasjon bør de tilpasses og suppleres med andre eksempler og situasjoner som er relevante for deltakerne.

Nivå 1

LYTTE OG RESPONDERE

• oppfatte timeavtaler på et legekontor
• forstå og følge en enkel beskrivelse av veien til nærmeste minibank
• forstå en enkel beskrivelse av medisinbruk på apoteket
• forstå en beskjed fra barnas lærer om turdag på skolen
• følge en enkel arbeidsinstruksjon
• oppfatte og reagere når en kollega ber om hjelp til å løse en arbeidsoppgave • oppfatte hovedpoengene i enkel prat i pauser
• oppfatte en beskjed som gjelder en selv
• ta i mot en enkel beskjed fra egen leder om nye arbeidsoppgaver
• forstå informasjon om kommende kursdag
• i noen grad forstå andre kursdeltakeres bidrag i læringssituasjonen
• oppfatte hovedinnholdet i et morgenmøte
• forstå instruksjoner om egne arbeidsoppgaver
• oppfatte når det gis informasjon som gjelder eget barn på foreldremøte
• oppfatte hovedinnholdet i nyhetene på radio og tv

TALE OG KOMMUNISERE

• innlede en samtale med en nabo
• oppgi personlige opplysninger for å få lånekort på biblioteket
• snakke med folk en kjenner om hverdagslige ting
• be om hjelp til å gå av bussen på riktig holdeplass
• gi beskjed når en ikke kan komme på jobb over telefon
• gi en kort beskrivelse av viktige hendelser fra arbeidsøkten
• gi instruksjoner til en kollega om arbeidsoppgaver en kjenner godt • videreformidle enkle beskjeder knyttet til arbeidet
• innlede en samtale med kollegaer i pausen
• be om hjelp til å løse en arbeidsoppgave
• ta ordet i lunsjsamtale
• delta i samtaler med andre kursdeltakere om felles erfaringer
• fortelle om seg selv til kolleger
• overrekke en gave og si noen få ord
• bestille og avbestille en tannlegetime
• forklare hvordan en enkel matrett skal tilberedes

page5image2464726800 Nivå 2
LYTTE OG RESPONDERE

• lytte til en veibeskrivelse og be personen gjenta hvis en ikke forstår • forstå hovedinnholdet i en reportasje på tv
• forstå en muntlig varebeskrivelse
• oppfatte humor i samtale med en kollega

• forstå en muntlig veiledning i bruk av en elektrisk artikkel
• få med seg informasjon på personalmøter som er av betydning for eget arbeid • oppfatte og videreformidle relevant informasjon fra foreldremøter
• lytte og respondere aktivt i en samtale blant kollegaer i pausen
• forstå hovedinnholdet i en presentasjon om brannvern
• få med seg beskjeder om forberedelser til helseundersøkelse
• forstå instruksjoner over telefon om bruk av digital-tv
• lytte til digitalt oppleste fagtekster
• være en deltakende lytter når andre beskriver egen livssituasjon

TALE OG KOMMUNISERE

• uttrykke bekymring for egen helse i samtale med helsepersonell
• fortelle humoristiske historier
• snakke med personalansvarlig på jobb for å få informasjon om sykemelding • klage på en vare i en butikk
• forklare en kollega med svake norskkunnskaper hvordan en maskin fungerer • gjøre en avtale med håndverker om en nødvendig reparasjon i leiligheten
• tilpasse egen språkbruk i samtaler med kunder
• ringe arbeidsgivere og forhøre seg om annonserte stillinger
• forklare egne arbeidsoppgaver til en vikar
• bestille varer over telefon
• forklare hva en trenger opplæring i, i samtale med egen leder
• delta i diskusjoner i fagforeningsmøter
• begrunne på en respektfull måte hvorfor en er uenig i en avgjørelse
• vise et kart på mobilen og forklare veien
• gi uttrykk for ønsker og behov i en medarbeidersamtale
• forklare et avvik på jobb og foreslå tiltak til forbedringer
• holde et forberedt innlegg på et personalmøte
• beklage til en person om en feil en selv har gjort
• be en kollega gjenta en arbeidsinstruks for å sikre at den er forstått

LYTTE OG RESPONDERE

• følge med på politiske debatter og diskusjoner i ulike kommunikasjonskanaler
• forstå kompleks informasjon over telefon fra offentlige etater
• lytte kritisk til en telefonselger og stille oppfølgingsspørsmål
• være referent på et møte og vurdere hvilken informasjon som er relevant for referatet • forstå faglige presentasjoner i jobbsammenheng

• følge og forstå komplekse arbeidsinstrukser
• oppfatte og respondere på ironi i samtaler med kollegaer
• følge presentasjoner i fagopplæring uten spesiell tilrettelegging • oppfatte indirekte kritikk av egen arbeidsinnsats
• oppfatte og huske nye fagbegreper som introduseres på et kurs • ta imot negative kommentarer på en profesjonell måte

TALE OG KOMMUNISERE

• lede årsmøter i idrettslaget
• fremme egne interesser på møter i borettslaget
• henvende seg til et offentlig kontor for å undersøke egne rettigheter • oppsummere diskusjoner på et personalmøte
• snakke med en saksbehandler og argumentere for å få hjelpemidler • gi positive og negative tilbakemeldinger til barnas lærere
• referere fra fagforeningsmøter
• presentere fagstoff for kollegaer på arbeidsplassen
• forhandle om egen arbeidstid og lønn
• løse konflikter med overordnede
• gi opplæring i bruk av nytt datautstyr til kollegaer
• vise respekt for andres meninger i en politisk diskusjon
• holde en forberedt tale i et selskap
• delta i en diskusjon om ernæring og bruke relevante fagord
• varsle om brudd på en rutine
• lede et prosjektarbeid

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn