Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

  • Basiskompetanse
  • Selvutvikling "Våge å være meg".
  • Kurs og foredrag.
  • Livs-og karriereveiledning.

  

Hva er å kunne lese og skrive?

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster, og deres funksjon, er en viktig del av lesing.

Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. For å kunne skrive forståelig og hensiktsmessig må ulike delferdigheter utvikles og samordnes. Dette innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen. Å mestre lesing og skriving er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Inndeling i nivåer

Læringsmålene i lesing og skriving er delt inn i tre nivåer. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke lesing og skriving som verktøy i ulike situasjoner.

NIVÅ 1

Å kunne lese og skrive på nivå 1 innebærer at en leser og skriver korte og kjente tekster en møter ofte. En kan trenge støtte når en leser og skriver i nye situasjoner.

NIVÅ 2

Å kunne lese og skrive på nivå 2 innebærer at en leser og skriver oversiktlige tekster. En forholder seg aktivt til skriftlig informasjon og har strategier for å videreutvikle ferdighetene. En kan bruke lesing og skriving i nye situasjoner, til læring og til å løse en del utfordringer i hverdagen.

NIVÅ 3

Å kunne lese og skrive på nivå 3 innebærer at en behersker formelle krav til et mangfold av tekster. En leser og skriver på en selvstendig, kritisk og fleksibel måte og velger strategier ut fra sammenheng og behov.

LÆRINGSMÅL I LESING OG SKRIVING

Læringsmål nivå 1

Å kunne lese og skrive på nivå 1 innebærer at en leser og skriver korte og kjente tekster en møter ofte. En kan trenge støtte når en leser og skriver i nye situasjoner.

LESE- OG SKRIVESTRATEGIER

På dette nivået skal en kunne
• bruke grunnleggende strategier til å gjenkjenne og skrive viktige ord i egen hverdag • ta i bruk egnede digitale lese- og skriveverktøy
• skaffe seg et inntrykk av teksten før lesing
• bruke konteksten til å finne ut hva teksten handler om
• sjekke egen forståelse og be om hjelp når en ikke forstår
• tenke igjennom hva en ønsker å kommunisere før en skriver
• bruke ordbok og ordlister

LESE OG FORSTÅ

På dette nivået skal en kunne
• lese og forstå korte tekster med frekvente og velkjente ord
• finne eksplisitt uttrykt informasjon i enkelt skriftlig materiell
• lese og følge enkle instruksjoner og bruksanvisninger med støtte i illustrasjoner • finne hovedtema i enkle tekster når dette er tydelig uttrykt
• finne relevant informasjon i kjente oppslag, lister og i annen kort tekst
• trekke konklusjoner ut fra enkle tekster

SKRIVE OG KOMMUNISERE

På dette nivået skal en kunne
• skrive forståelige, enkle tekster til kjente mottakere
• skrive enkle tekster som organiserer hverdagen
• fylle ut deler av et enkelt skjema
• formidle egne meninger og synspunkter på en klar måte i enkle tekster • skrive korte, formelle tekster til kjente mottakere
• notere viktig informasjon som gis muntlig

Læringsmål nivå 2

Å kunne lese og skrive på nivå 2 innebærer at en leser og skriver oversiktlige tekster. En forholder seg aktivt til skriftlig informasjon og har strategier for å videreutvikle ferdighetene. En kan bruke lesing og skriving i nye situasjoner, til læring og til å løse en del utfordringer i hverdagen.

LESE- OG SKRIVESTRATEGIER

På dette nivået skal en kunne
• tilpasse egen lesing og skriving i noen grad til medium, mottaker og situasjon
• ta i bruk ulike strategier for kritisk lesing av kjente tekster
• bruke oppklarende strategier i lesingen ut fra behov
• lese og forstå sammensatte tekster
• vurdere kildens troverdighet
• bruke kunnskap om setningsstruktur og grammatikk for å forbedre egne tekster • bruke kjennskapen til funksjon og struktur for å fylle ut skjemaer og maler
• omarbeide egne tekster etter klare tilbakemeldinger
• oppsummere hovedmomenter fra en tekst, både underveis og etter lesingen
• strukturere tekster med overskrift, innledning og avslutning
• støtte seg til erfaringer med ulike teksttyper ved utforming og tolkning av tekst

page3image2506781088
LESE OG FORSTÅ

På dette nivået skal en kunne
• lese velstrukturerte tekster skrevet i et direkte og klart språk
• finne og kombinere ulik informasjon i kjente teksttyper for å løse et praktisk problem • vurdere hva som er relevant i tekster med konkurrerende informasjon
• identifisere og forholde seg til implisitt informasjon i tekster om kjente emner
• lese og følge skriftlige instruksjoner og bruksanvisninger
• bruke ulike teksttyper for å skaffe seg informasjon

SKRIVE OG KOMMUNISERE

På dette nivået skal en kunne
• skrive sammenhengende og i jevnt tempo
• skrive instruksjoner og beskjeder tilpasset formål og mottaker • skrive korte formelle tekster med faktainformasjon
• mestre ortografi, tegnsetting og ulike setningskonstruksjoner • fylle ut skjemaer med uvant struktur
• beskrive hendelser i rapportform
• skrive korte, argumenterende tekster med begrunnelser

Læringsmål nivå 3

Å kunne lese og skrive på nivå 3 innebærer at en behersker formelle krav til et mangfold av tekster. En leser og skriver på en selvstendig, kritisk og fleksibel måte og velger strategier ut fra sammenheng og behov.

LESE- OG SKRIVESTRATEGIER

På dette nivået skal en kunne
• tilpasse egen lesing og skriving fleksibelt til medium, mottaker og situasjon • bruke fagkompetanse og andre forkunnskaper for å lese kritisk
• vurdere tekster på en kritisk måte
• bruke forskjellige virkemidler og strategier ved skriving av ulike teksttyper • variere mellom skumlesing, grundig lesing og søking i tekst etter behov
• reflektere over direkte og indirekte informasjon i en tekst
• organisere tekstinnhold på ulike måter ut fra behov

LESE OG FORSTÅ

På dette nivået skal en kunne
• lese ulike fagtekster og hente ut det som er viktig for et aktuelt formål
• finne og sammenlikne informasjon i ulike typer tekster, tabeller og grafer
• vurdere ideer og meninger fra forskjellige kilder på en kritisk måte
• vurdere om den informasjonen som en kilde gir er relevant for en aktuell problemstilling • lese en tekst og forstå premisser som ikke er tydelig uttrykt
• lese en omfattende tekstmengde og bearbeide denne for faglig utvikling

SKRIVE OG KOMMUNISERE

På dette nivået skal en kunne
• skrive fagtekster med passende fagterminologi
• integrere, referere og sitere relevante kilder
• skrive detaljerte tekster knyttet til eget fagfelt eller egne interesser
• skrive klare og konsise instruksjoner og forklaringer til andre
• beskrive problemstillinger på en nyansert og velstrukturert måte
• kontrollere og gjøre endringer i detaljerte skjemaer og oversikter
• skrive lengre argumenterende tekster
• skrive med utgangspunkt i flere skriftlige kilder og referere og sitere korrekt

Lesing og skriving i hverdagen

Lese- og skriveferdigheter kan komme til uttrykk i voksnes hverdag på ulike måter i arbeidsliv, privatliv og opplæring. Eksemplene under er ment som nettopp eksempler. De er ikke uttømmende og må ikke forstås verken som obligatoriske eller avgrensende. I en opplæringssituasjon bør de tilpasses og suppleres med andre eksempler og situasjoner som er relevante for deltakerne.

Nivå 1

LESE- OG SKRIVESTRATEGIER

• lese en melding fra banken og stave seg gjennom vanskelige og ukjente ord • se på logo og overskrifter i et oppslag for å vurdere om en bør lese det
• finne ut hva brev handler om
• finne ut hvor sted og tid er oppgitt i en innkalling

• rette opp i et skjema etter tilbakemelding om feil eller manglende informasjon • bruke retteprogrammer og synonymordliste
• kontrollere automatiske ordforslag i tekstmeldinger
• ringe til en saksbehandler og be om hjelp til å forstå et offentlig brev

• bruke innholdsfortegnelsen til å finne fram i brukerhåndboka til bilen

LESE OG FORSTÅ

• lese en parkeringsbot og kontrollere at tidspunktene i boten stemmer • lese en enkel kakeoppskrift for å finne ut hvor mange egg en trenger • lese enkle oppdateringer og kommentarer på sosiale medier
• lese overskrifter i aviser

• lese instruksjoner på en billettautomat
• lese tekstmeldinger
• lese doseringsanvisninger på etiketten til en medisin
• lese enkle informasjonsskriv fra barnas fritidsaktiviteter
• finne ut når en selv skal jobbe ut fra en kjent skiftliste
• lese og forstå et skilt om sikkerhetstiltak
• lese og følge en punktvis rutinebeskrivelse
• forstå hovedbudskapet i et oppslag om hygienetiltak
• lese korte beskjeder fra egen leder, for eksempel lapper, SMS eller e-post • oppdatere seg faglig ved hjelp av syntetisk tale
• lese og forstå enkelt kursmateriell
• forstå innholdet i en kort, punktvis melding fra en kollega

SKRIVE OG KOMMUNISERE

• skrive en handleliste
• fylle ut enkle, offentlige skjemaer med personlige opplysninger som navn og adresse • skrive korte beskjeder til familiemedlemmer
• skrive julekort til venner
• notere nødvendig informasjon i en telefonsamtale med en saksbehandler
• fylle ut en arbeidslogg i stikkordsform
• bestille en vare via et kjent bestillingsskjema
• skrive en kort beskjed til overordnede
• skrive kommentarer og oppdateringer på sosiale medier
• skrive korte kommentarer i kommentarfeltet under nyhetssaker på nett
• notere en enkel beskjed fra en kunde

page5image2507336896Nivå 2

LESE- OG SKRIVESTRATEGIER

• dele opp lange setninger før en sender en e-post
• fylle inn riktig informasjon på riktig sted i et skjema
• skrive en skiftrapport, se igjennom og sørge for at all viktig informasjon er med • skille reklameannonser fra redaksjonelt stoff i aviser
• strukturere en klage basert på notater
• skrive en jobbsøknad med utgangspunkt i en mal eller andres jobbsøknader
• lese og forstå sammenhengen mellom tekst, bilde og tabell i en avisartikkel
• lese sammendraget før en leser hele fagteksten
• notere og forklare sentrale begreper i faglige tekster

LESE OG FORSTÅ

• forstå informasjon om endringer i pris fra egen strømleverandør
• lese innlegg på ulike diskusjonsfora for å løse et praktisk problem
• hjelpe barn på barnetrinnet med leksene
• finne relevant informasjon på en hjemmeside for å bestille en vare på nett • lese om mulige bivirkninger av en medisin i pakningsvedlegget
• lese og følge en sikkerhetsinstruks
• lese og kontrollere et referat fra et arbeidsmøte
• sette seg inn i giftinformasjon om produkter en bruker i jobben
• lese beskjeder fra kunder og leverandører
• sjekke meldinger på intranett som angår eget arbeid
• lese og forstå en taushetserklæring
• lese relevante fagtekster og forstå hovedinnholdet
• lese og bruke egne notater fra et kurs

SKRIVE OG KOMMUNISERE

• klage på en urettmessig parkeringsbot
• skrive en lengre e-post til en venn eller kollega
• skrive et referat fra et møte i borettslaget
• gi skriftlig informasjon til barnehagen om eget barns allergier og sykdommer • delta i diskusjoner på sosiale medier
• informere om viktige avvik i et kjent avviksskjema
• skrive en e-post der en begrunner behov for nytt utstyr
• dokumentere hendelser i eget arbeid
• notere vesentlig informasjon mens en snakker i telefonen med en kunde
• søke om velferdspermisjon fra jobben
• ta notater på et møte
• skrive en oppsummering av en relevant fagtekst

Nivå 3

LESE- OG SKRIVESTRATEGIER

• skrive en søknad om stipend der all etterspurt informasjon er med
• skumlese en bruksanvisning for å finne en løsning på et praktisk problem,
• finlese tilbud om mobilabonnement for å få den informasjonen en trenger
• lage en kort, poengtert presentasjon av en lengre rapport
• forberede seg på å skrive en jobbsøknad ved å samle og strukturere momenter
• samle informasjon om barns nettbruk fra flere kilder for å presentere dette på et foreldremøte • lese faglitteratur og oppsummere innholdet ut fra behov
• skrive en disposisjon og lage et utkast til en skriftlig oppgave
• omstrukturere en skriftlig avviksrapport ut fra tilbakemeldinger

LESE OG FORSTÅ

• sammenlikne tjenester i forskjellige banker
• lese forbrukerinformasjon om netthandel for å forstå vilkårene for angrefrist • forstå argumentasjonen i et avisinnlegg og diskutere den med andre
• lese om egne pensjonsrettigheter
• vurdere og kontrollere en leiekontrakt
• finne løsninger på problemer i kompliserte bruksanvisninger
• lese varierte skjønnlitterære tekster
• vurdere tilbud fra ulike boligmeglere
• lese nye arbeidsinstrukser og oppsummere dem for kollegaer
• finne relevant informasjon i fagblader
• lese referater fra forhandlinger på jobben og forstå konsekvensene av dette • lese og holde seg oppdatert om endringer i HMS-forskrifter
• finne fram til og vurdere informasjon en trenger i egen læring
• orientere seg om utdanningsmuligheter og -rettigheter på nettet

SKRIVE OG KOMMUNISERE

• delta aktivt og saklig i diskusjonsfora på nettet • skrive en rapport til et forsikringsselskap
• fylle ut en lånesøknad til banken
• skrive velstrukturerte arbeidslogger

• skrive detaljerte arbeidsinstrukser til kollegaer
• skrive sakspapirer til fagforeningsmøter
• rapportere om problemer med det psykiske arbeidsmiljøet
• gi nyansert og konstruktiv tilbakemelding når en skal evaluere et kurs • skrive en klage på et avslag om barnehageplass
• skrive en kort rapport under tidspress

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn